II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Marii Skłodowskiej - Curie

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Piotrkowie Trybunalskim

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Kiereś
 • E-mail: liceum2@liceum2.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7323807

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. S. Żeromskiego 11
 • E-mail: liceum2@liceum2.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7323807

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


II Liceum Ogólnokształcące umieszczone jest w pięciokondygnacyjnym budynku (w tym z podpiwniczeniem) przy ul. S. Żeromskiego 11. Powierzchnia użytkowa budynku to 2784m². Do szkoły prowadzą 3 wejścia. Główne od strony południowej i dwa wejścia boczne od wschodu i zachodu. Żadne z wejść szkolnych nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie posiada miejsc parkingowych.
Szkoła wyposażona jest w windy dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim na parter szkoły.
W szkole istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
Szkoła oraz teren przyległy do szkoły, w tym wejścia, objęte są monitoringiem wizyjnym. Zapis monitoringu umieszczony jest w gabinecie wicedyrektora (na drugim piętrze) i umożliwia on podgląd bieżący z obsługą zapisu.
Wejścia do szkoły otwierane są ręcznie i zamykane za pomocą samodomykaczy. Informacji przy wejściu udzielają oddelegowani pracownicy- nie prowadzi się rejestru wejść/ wyjść interesantów do budynku.
W podpiwniczeniu znajduje się szatnia uczniowska, 2 sale lekcyjne, biblioteka szkolna, pomieszczenia gospodarcze i węzeł cieplny.
Na parterze oprócz sal lekcyjnych znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora i doradcy zawodowego, składnica akt i pomieszczenia pracowników administracyjnych oraz łącznik do sali gimnastycznej.
Na drugim piętrze umieszczony jest pokój nauczycielski, gabinet wicedyrektora i pedagoga szkolnego.
Łącznikiem pomiędzy kondygnacjami są klatki schodowe umiejscowione od strony wschodniej i zachodniej.
 

Załączniki artykułu